Багатоквартирний домофон – це сучасна переговорна система поєднана з контролем доступу, яка дозволяє захистити під’їзди та квартири будинків від не бажаних і
не безпечних відвідувачів. З компонентами (базовий комплект) домофоної ситеми можливо ознайомиись тут.

Встановлення багатоквартирної домофоної системи здійснюється за таких умов:

  - Згода більшості (51% і більше) мешканців  під’їзду
  - Підписання договору на монтаж домофоної системи
 т.м. «VIZIT»
 - Здійснення попередньої оплати в розмірі 2000,00грн.
 - Термін монтажних робіт до 30 днів.
   

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР


ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг з технічного обслуговування та ремонту

 м. Чернівці

 ФОП Гризунов Михайло Євгенович, надалі – ВИКОНАВЕЦЬ, що діє на підставі Свідоцтва державної реєстрації фізичної особи підприємця Серія В02 №810600 від 27.11.2001р., з однієї сторони, і власник (наймач) квартири (житлового приміщення), власник, орендар нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку), надалі – АБОНЕНТ, з іншої сторони (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), уклали цей Договір про таке:

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Цей Договір, відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України, є публічною пропозицією (офертою) ВИКОНАВЦЯ на адресу фізичних та юридичних осіб, що містить істотні умови Договору на надання і використання Послуг.

1.2. Згідно ст. 642 Цивільного Кодексу України, у разі прийняття викладених нижче умов і оплат послуг, фізична або юридична особа, яка провадить акцепт цієї оферти, стає АБОНЕНТОМ.

1.3. З моменту здійснення акцепту АБОНЕНТ вважається ознайомленим і згодним з умовами цього Договору та, відповідно до Цивільного Кодексу України, вступає з ВИКОНАВЦЕМ в договірні відносини на умовах цього Договору.

1.4. Обов’язки ВИКОНАВЦЯ обмежуються умовами цього Договору.

1.5. ВИКОНАВЕЦЬ має право змінити або доповнити Договір в будь-який момент як з повідомленням АБОНЕНТІВ, так і без нього (залежно від серйозності змін). Чинна редакція завжди знаходиться на Сайті ВИКОНАВЦЯ http://www.dsz.com.ua; http://www.dsz.cv.ua;

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. АБОНЕНТ доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе зобов’язання за плату проводити роботи з технічного обслуговування та ремонтів комплекту домофонної системи в подальшому — ДС, яка змонтована за адресою АБОНЕНТА, (надалі — Об’єкт).

2.2. Комплект ДС містить в собі:

— центральне обладнання та комунікації (надалі — ЦО).

— пристрої зв’язку, що встановлені ВИКОНАВЦЕМ та пов’язані з ЦО (надалі -ПЗ).

2.3. АБОНЕНТУ щомісячно нараховується плата за технічне обслуговування та ремонт ДС (надалі – абонентська плата).

До  Договору також додаються:

  • Договір ТО.
  • Договір на виконання монтажних робіт.
  1. ПЕРЕЛІК НАДАННЯ ПОСЛУГ.

3.1. Технічне обслуговування та ремонт ДС містить в собі наступні послуги:

а) виїзд на Об’єкт для проведення робіт з ремонту ДС по виклику АБОНЕНТА протягом 24 робочих годин з моменту надходження заявки, окрім вихідних та святкових днів;

б) усунення можливих дефектів та заміну дефектних деталей ДС;

в) проведення профілактичного огляду та ремонту ДС не менше, ніж один раз у квартал;

г) проведення поточного ремонту  ДС;

д) проведення капітального ремонту ДС для забезпечення його якісного функціонування.

3.2. Строки виконання ремонтних робіт можуть бути подовжені у випадку складностей: зварювальних робіт, підфарбування та інших обставин, які впливають на термін виконання ремонтів та стають неможливими чи неякісними при його виконанні на місці без спеціального обладнання.

3.3. В кінці кожного місяця, за умови відсутності претензій, викладених у письмовій формі АБОНЕНТОМ до першого числа наступного за поточним місяцем, послуга (робота) за цим Договором вважається здійсненою належним чином та наданою в повному обсязі.

3.4. Технічний інструктаж та рекомендації з роботи та користування обладнанням ДС проводиться за бажанням АБОНЕНТА.

3.5. З місцем та способом аварійного вимкнення обладнання ДС повірений з під’їзду ознайомлений до підписання цього Договору.

  1. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

4.1. Вартість послуги з технічного обслуговування та ремонту ДС розраховується залежно від кількості АБОНЕНТІВ в під’їзді та типу обладнання домофонної системи.

4.2. До вартості робіт з технічного обслуговування та ремонту ДС входять дії зазначені в п. 3.1. цього Договору.

4.3. Нарахування за послуги з технічного обслуговування відбувається після встановлення та підключення обладнання та закінчення пільгового періоду. Початком  експлуатації обладнання вважається дата підписання акту прийому-передачі робіт, заказ-наряд, та/або  до Договору з обслуговування.

4.4. АБОНЕНТ повинен своєчасно оплачувати надані послуги згідно рахунків та/або на свій особовий рахунок через будь-яке  відділення  «Ощадбанку» або «Приватбанку» м. Чернівці, також в офісі компанії.

4.5. Абонентська плата вноситься щоквартально, але не пізніше 10 числа першого місяця кварталу, що слідує за розрахунковим.

4.6. У разі виявлення пошкодження, а саме: неправомірні дії (крадіжка та інші вандальні дії) третіх осіб, пожежі, пошкодження струмом, блискавкою, тощо, або з провини АБОНЕНТА, як наслідок недотримання рекомендацій з користування ДС та необережності,  самостійного ремонту та/або спроби ремонту сторонніми особами, які не мали на це право, усі витрати, які пов’язані з виконанням  ремонтних робіт, проводяться відповідно з діючим прейскурантом та/або прайс-листом на момент виконання відновлювальних робіт, та покладаються  на АБОНЕНТА.

4.7. При виникненні необхідності провести ремонт або обслуговування ДС поза графіком робіт в зв’язку з випадками передбаченими п.4.6. цього Договору, Виконавець після проведення встановлюваних або ремонтних робіт розподіляє в рівних частинах загальну вартість проведеного відновлення або ремонту (вартість матеріалів + вартість обладнання + вартість послуг) серед мешканців та направляє на адресу кожного квитанції з указанням суми, що належить до сплати, або нараховує на особистий рахунок абонентів. Зазначена оплата повинна бути сплачена в строки вказані в п.п. 5.1.5. цього Договору

4.8. У разі несплати за надані ВИКОНАВЦЕМ послуги з технічного обслуговування та ремонту ДС протягом 3-х місяців та/або при відключені згідно п.5.1.2., 5.1.6. боржнику продовжує нараховуватися абонентська плата до повного її погашення та написання відповідної заяви. Плата за підключення пристрою зв’язку проводиться відповідно до прейскуранту та/або прайс-листу, що діє на момент повторного підключення.

4.9. ВИКОНАВЕЦЬ  залишає за собою право переглядати розмір абонентської плати як в сторону зменшення, так і в сторону збільшення у разі збільшення розміру середнього прожиткового мінімуму, збільшення/зменшення коефіцієнту інфляції національної валюти, а також других факторів, що впливають на ціноутворення.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

5.1. АБОНЕНТ зобов’язаний:

5.1.1. Контролювати фактичний обсяг та якість виконаних ВИКОНАВЦЕМ робіт.

5.1.2. Здійснювати експлуатацію ДС у відповідності з правилами його експлуатації та виключно за призначенням.

5.1.3. Забезпечувати вільний доступ працівників ВИКОНАВЦЯ до Об`єкту.

5.1.4. Інформувати ВИКОНАВЦЯ про всі випадки відмови та/або пошкоджень у роботі ДС.

5.1.5. Вносити абонентську плату щоквартально, не пізніше 10 числа першого місяця кварталу, що слідує за розрахунковим.

5.1.6. Не виконувати самостійно, або за сторонньою допомогою третіх осіб ремонт ДС та підключення ПЗ (пристрій зв’язку) до ЦО (центральне обладнання).

5.1.7 . У випадку неправомірних дій (крадіжка та інші вандальні дії) третіх осіб щодо ДС, АБОНЕНТ зобов’язаний протягом 1-го дня повідомити про це письмовою заявою ВИКОНАВЦЯ та правоохоронні органи.

5.1.8. Перевіряти належне функціонування ДС після виконаних ВИКОНАВЦЕМ робіт з технічного обслуговування або ремонту, а також вести облік цих робіт.

5.2. АБОНЕНТ має право:

5.2.1.Проводити бухгалтерську перевірку взаєморозрахунків.

5.2.2. Письмово попередити ВИКОНАВЦЯ про призупинення наданих ним послуг у випадку тривалої відсутності АБОНЕНТА, або при зміні місця його проживання. В цих випадках ПЗ відключається ВИКОНАВЦЕМ, а абонентська плата не нараховується, починаючи з наступного кварталу.

5.2.3. Після отримання квитанції з новим розміром абонентської плати протягом двох тижнів письмово повідомити ВИКОНАВЦЯ про свою незгоду. Якщо такої незгоди не надійшло, то ціна вважається узгодженою з АБОНЕНТОМ. У випадку незгоди з новими тарифами АБОНЕНТ має право відмовитися від сплати за послуги та за письмовою заявою вимагати дострокового розірвання Договору лише за умови відсутності заборгованості перед ВИКОНАВЦЕМ за попередні періоди. Дана вимога у письмовому вигляді повинна бути направлена ВИКОНАВЦЮ протягом 30-ти днів після початку періоду, в якому були змінені ціни.

5.3. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний:

5.3.1. Проводити технічне обслуговування та ремонт ДС в повному обсязі та у встановлені строки за умови дотримання АБОНЕНТОМ порядку оплати наданих по цьому Договору послуг та дотриманні правил експлуатації (п.п. 5.1.6, 5.1.7. цього Договору).

5.3.2. Проводити технічне обслуговування та ремонт ДС персоналом відповідної кваліфікації.

5.3.3. Дотримуватись правил техніки безпеки та пожежної безпеки на Об’єкті, де встановлена ДС.

5.3.4. Ознайомити за бажанням або за заявкою АБОНЕНТА з правилами технічної експлуатації ДС.

5.4. ВИКОНАВЕЦЬ має право:

5.4.1. Припинити роботи з технічного обслуговування та ремонту ДС, або зменшити їх обсяг, у випадку невиконання АБОНЕНТОМ умов цього Договору.

5.4.2. У разі несплати заборгованості з абонентської плати понад 3-х місяців,  відключити ПЗ (пристрій зв’язку) боржникам. Підключення в такому випадку проводиться після повного погашення заборгованості та оплати повторного підключення згідно тарифу чи прайс-листу на момент виклику авторизованого представника по сервісу.

5.4.3. Переглядати розмір абонентської плати в сторону збільшення у випадку зменшення кількості АБОНЕНТІВ на Об’єкті, а також у випадку збільшення прожиткового мінімуму та інших факторів, які впливають на ціноутворення.

5.4.4. Безперешкодного доступу на Об’єкт.

5.4.5. Змінювати склад ДС з метою її модернізації, обслуговування та ремонту, а також у випадку технічної необхідності, без зниження обсягу та якості наданих послуг АБОНЕНТУ. Заміна ПЗ проводиться тільки зі згоди АБОНЕНТА.  

5.4.6. Дотримувати гарантійні обов’язки постачальника обладнання самостійно в період дії цього Договору згідно технічної документації.

5.4.7. Залучати до робіт підрядні організації.

5.4.8. Проводити бухгалтерську перевірку взаєморозрахунків.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

6.1. За порушення умов цього Договору ВИКОНАВЕЦЬ та АБОНЕНТ несуть відповідальність відповідно з діючим законодавством України.

6.2. У випадку неналежного виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту, ВИКОНАВЕЦЬ за власний кошт в 3-денний термін усуває виявлені недоліки.

6.3. ВИКОНАВЕЦЬ звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов’язків перед АБОНЕНТОМ, у випадку існуючої заборгованості з абонентської плати на час виконання робіт.

6.4. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов’язків перед АБОНЕНТОМ внаслідок дії непереборної сили (землетрус, повень, ураган, тощо), або з вини АБОНЕНТА, та у випадках передбачених чинним законодавством.

6.5. ВИКОНАВЕЦЬ має право стягувати суму заборгованості за даним Договором у судовому порядку.

6.6. У разі несплати за надані ВИКОНАВЦЕМ послуги технічного обслуговування та ремонту ДС протягом 3-х місяців ВИКОНАВЕЦЬ проводить відключення АБОНЕНТА відповідно до п.5.4.2. цього Договору.

  1. ТЕРМІН ДІЇ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ.

7.1. Цей Договір набирає чинності з дня опублікування в офіційних виданнях та/або на офіційному сайті ВИКОНАВЦЯ і діє протягом 120 місяців.

7.2. В разі, якщо за 3 місяці до закінчення терміну дії цього Договору жодна із Сторін не повідомила про його припинення, тоді Договір вважається пролонгованим та дійсним на той же термін.

7.3. Кожна із Сторін має право на дострокове розірвання Договору, лише у випадку документального підтвердження  систематичного порушення іншою Стороною умов Договору. При розірванні Договору ініціатор попереджає про це іншу Сторону  не менш, ніж за 30 днів до моменту його розірвання.

7.4. У випадку незгоди будь-кого з мешканців під’їзду (або декількох мешканців під’їзду)  з умовами цього Договору, або його змінами відповідно до умов Договору, а також у випадку протиправних дій цих осіб, що направлені на перешкоджання здійснення ВИКОНАВЦЕМ умов цього Договору, ВИКОНАВЕЦЬ має право розірвати Договір в односторонньому порядку. ВИКОНАВЕЦЬ має право достроково розірвати Договір, попередивши про це АБОНЕНТА не менш, ніж за 30 днів.

7.5. При розірванні цього Договору між Сторонами проводиться бухгалтерська перевірка та повний взаєморозрахунок, а також повернення боргів, які виникли при монтажу домофонного обладнання, з урахуванням інфляції за даний період.

7.6. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору діють лише за умов, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані повноправними представниками Сторін.

8. Додаткові умови.

8.1 АБОНЕНТ підтверджує свою згоду на обробку Виконавцем його персональних даних, тобто на вчинення наступних дій по відношенню до персональних даних Клієнта: збирання, систематизації, внесення в бази даних Виконавця, в тому числі в електронні, накопичення, зберігання, уточнення, а також на подальше використання і розповсюдження Виконавцем персональних даних у відповідності із положеннями Закону країни «Про захист персональних даних». 9.5. Виконавець буде здійснювати збір та накопичення персональних даних АБОНЕНТА на паперових та/або електронних носіях, в тому числі шляхом внесення їх в базу даних Виконавця

 

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

 

ФОП Гризунов М.Є.

Адреса:
58029, м. Чернівці, пр.Незалежності, 111 (будинок побуту,7 поверх, оф. № 708)

Телефони: (0372)  90-12-05;                 моб.: 0957286530; 0986784138

Свідоцтво про державну реєстрацію від 27.11.01р.

Ідентифікаційний код ЕДРПОУ 2892314135;

ЧФ ПАТ ПриватБанк;

IBAN  UA873562820000026008051601865